Pomiary elektryczne

Oferujemy państwu:

  • badanie stanu instalacji odgromowej i uziemień
  • badanie rezystancji izolacji obwodów
  • badanie ochrony przed porażeniem poprzez samoczynne wyłączanie
  • badanie parametrów zabezpieczeń różnicowoprądowych
  • badanie stanu izolacji kabli
  • badanie stanu izolacji transformatorów
  • badanie głównego wyłącznika przeciwpożarowego prądu
  • wykonanie pomiarów fotometrycznych natężenia, równomierności oświetlenia: stanowisk pracy, dróg ewakuacyjnych itp.
  • wykonanie usług konserwacji urządzeń instalacji elektrycznych
  • lokalizacja uszkodzeń kabli przy pomocy reflektorów