Oferta

ROBOTY ELEKTRYCZNE i ENERGETYCZNE

Zajmujemy się wykonywaniem robót energetycznych w zakresie budowy, rozbudowy, przebudowy i modernizacji:
 • stacji transformatorowych słupowych, kontenerowych i wnętrzowych
 • linii kablowych niskiego i średniego napięcia
 • linii napowietrznych niskiego i średniego napięcia
 • urządzeń rozdzielczych niskiego i średniego napięcia
 • przyłączy elektroenergetycznych kablowych i napowietrznych
Wykonujemy również instalacje:
 • elektryczne w obiektach przemysłowych i mieszkaniowych
 • odgromowe
 • urządzeń rozdzielczych dla potrzeb energetyki, przemysłu i budownictwa
Oferujemy także m.in:
 • budowę i modernizację oświetlenia drogowego oraz sygnalizacji świetlnej
 • konserwację oświetlenia (wymianę uszkodzonych źródeł światła, bezpieczników, niesprawnych urządzeń sterowniczych itp.)
 • konserwację sygnalizacji świetlnej
 • usuwanie awarii oświetlenia ulicznego i sygnalizacji świetlnej

USŁUGI PROJEKTOWE

Zajmujemy się wykonywaniem projektów w zakresie:
 • przebudów sieci niskich i średnich napięć, stacji transformatorowych słupowych, kontenerowych i wnętrzowych
 • przyłączy elektroenergetycznych
 • instalacji elektrycznych obiektów przemysłowych i mieszkaniowych
 • oświetlenia drogowego

POMIARY ELEKTRYCZNE

Wykonujemy pomiary ochronne instalacji elektrycznych i linii energetycznych tj.:
 • badanie stanu instalacji odgromowej i uziemień
 • badanie rezystancji izolacji obwodów
 • badanie ochrony przed porażeniem poprzez samoczynne wyłączanie
 • badanie parametrów zabezpieczeń różnicowoprądowych
 • badanie stanu izolacji kabli
 • badanie stanu izolacji transformatorów
 • badanie głównego wyłącznika przeciwpożarowego prądu
 • wykonanie pomiarów fotometrycznych natężenia, równomierności oświetlenia: stanowisk pracy, dróg ewakuacyjnych itp.
 • wykonanie usług konserwacji urządzeń instalacji elektrycznych
 • lokalizacja uszkodzeń kabli przy pomocy reflektorów

WYNAJEM SPRZĘTU

Oferujemy wynajem sprzętu:
 • minikoparek
 • podnośników
 • koparko-ładowarek
 • urządzeń do wykonywania przecisków pod drogami, wjazdami itp.